logotyp

Zákonné informace

Informace o škole

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (ve znění pozdějších předpisů)

1. Základní škola

Základní škola Praha - Dolní Chabry, příspěvková organizace, byla zřízena MČ Praha - Dolní Chabry jako samostatný právní subjekt k datu 1.7.2002 zřizovací listinou ze dne 28.5.2002.
Základní škola poskytuje základní vzdělání a její činnost je vymezena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
Škola je v rejstříku škol MŠMT vedena pod IZO 600039846.
Škola je právní subjekt - příspěvková organizace se dvěma příspěvky:
1. Státní příspěvek na mzdy, odvody z mezd, učebnice a učební pomůcky, vzdělávání pracovníků, výuka plavání - poskytuje normativní metodou MHMP.
2. Příspěvek zřizovatele na provoz a vybavení školy.

Údaje o škole:
Název: Základní škola Praha - Dolní Chabry, příspěvková organizace
Sídlo: Spořická 34/400, 184 21 Praha 8 - Dolní Chabry
Telefony:
ředitelna 233 544 562
vedoucí ŠJ: 283 852 235, 604 748 525; email: jidelna@zschabry.cz
hospodářka 233 544 562, 736 754 937
školní družina 731 165 610
email: zschabry@zschabry.cz
www stránky: www.zschabry.cz
IČO: 70970190
DIČ: 008 - 70970190
IZO: 600 039 846

Součásti školy:
základní škola IZO 102 261 385
školní družina IZO 112 700 128
školní klub IZO 150 010 877
školní jídelna IZO 102 461 911

Čísla účtů:
213498359/0800
předčíslí 123 - MHMP
předčíslí 19 - stravné

Zřizovací listina a jmenovací dekret ředitelky školy jsou uloženy v ředitelně a jsou k dispozici kdykoli po telefonické domluvě.

2. Ředitelka školy

Do funkce ředitelky školy byla s účinností od 1.7.2010 na základě výběrového řízení jmenována Mgr. Zdenka Chaloupecká jmenovacím dekretem ze dne 25.5.2010.

Ředitelka školy:
a) rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb,
b) odpovídá za to, že škola poskytuje vzdělávání a školské služby v souladu s tímto zákonem
a vzdělávacími programy,
c) odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb,
d) vytváří podmínky pro výkon inspekční činnosti České školní inspekce a přijímá následná opatření,
e) vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a pro práci školské rady,
f) zajišťuje, aby osoby uvedené v § 21 školského zákona byly včas informovány o průběhu
a výsledcích vzdělávání žáka,
g) zajišťuje spolupráci při uskutečňování programů zjišťování výsledků vzdělávání vyhlášených ministerstvem,
h) odpovídá za zajištění dohledu nad dětmi a nezletilými žáky ve škole,
i) stanovuje organizaci a podmínky provozu školy,
j) odpovídá za použití finančních prostředků státního rozpočtu,
k) předkládá rozbor hospodaření podle závazné osnovy a postupu stanoveného ministerstvem.

Ředitelka školy rozhoduje o:
a) přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku a povolení individuálního vzdělávacího plánu,
b) odkladu povinné školní docházky a dodatečném odložení povinné školní docházky,
c) převedení žáka do odpovídajícího ročníku základní školy podle,
d) přijetí k základnímu vzdělávání, přestupu žáka a převedení žáka do jiného vzdělávacího programu, povolení pokračování v základním vzdělávání,
e) opakování ročníku po splnění povinné školní docházky,
f) snížení nebo prominutí úplaty za poskytování vzdělávání a školských služeb,
g) povolení a zrušení individuálního vzdělávání žáka osvobození od povinnosti docházet do školy
h) zařazení do ŠJ, ŠD a ŠK, pokud počet přihlášených dětí přesáhne počet dětí, které lze přijmout
i) zařazení dětí do speciálních základních škol, zvláštních škol a školských zařízení jim sloužících
a do pomocných škol.

Proti těmto rozhodnutím lze podat odvolání do 14 dnů od doručení k MHMP prostřednictvím ředitelky školy. Termín pro vyřízení je 30 dnů od doručení odvolání.

3. Postup při vyřizování stížností, oznámení a podnětů

Stížnosti směřující proti postupu ředitele školy nebo školského zařízení při jeho rozhodování ve věcech stanovených v § 165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. a v § 24 odst. 3 zákona č. 109/2002 Sb. budou vyřizovány podle § 175 zákona č. 500/2004 Sb.

4. Pracovníci oprávnění přijímat a vyřizovat stížnosti, podněty a oznámení

Pracovníci oprávněni přijímat a vyřizovat stížnosti, podněty a oznámení v souladu
s § 175 zákona č. 500/2004 Sb.:


1. Mgr. Zdenka Chaloupecká, ředitelka školy - tel. 233 544 562
V případě její nepřítomnosti:
1. Mgr. Radka Cvejnová, zástupkyně ředitelky školy - tel. 233 544 562
2. Mgr. Petra Brožková, zástupkyně ředitelky školy - tel. 233 544 562

Tito pracovníci jsou zároveň oprávnění poskytovat informace podle čl. 8 odst.2 Pokynu MŠMT pro školské úřady, ČŠI a ředitele škol, předškolních a školských zařízení k zajištění úkolů, vyplývajících ze zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím

5. Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace:

1. Žádost se podává ústně nebo písemně 2. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo ji žadatel považuje za nedostatečnou, je třeba podat žádost písemně. 3. Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt (škola). 4. Z podání musí být zřejmé, komu je určeno a kdo je činí. Nejsou-li v žádosti tyto údaje,není žádost podáním ve smyslu tohoto zákona a odkládá se. 5. Vedení školy - posoudí obsah žádost a poskytne požadovanou informaci ve lhůtě do 15 dnů od přijetí podání nebo upřesnění žádosti - v případě,že není zřejmé, jaká informace je požadována, vyzve do sedmi dnů od podání žadatele k upřesnění - v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto skutečnost oznámí do 3 dnů žadateli 6. Pokud nebude možno žadateli vyhovět, bude o této skutečnosti vydáno rozhodnutí podle § 15 zákona 106/1999. Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 14 dnů prostřednictvím školy k příslušnému nadřízenému orgánu (§ 16). Informace jsou poskytovány za úhradu nákladů spojených s vyřizováním žádosti dle sazebníku.

Poskytování informací Poznámka
1. Kopírování na kopírovacích strojích A4 jednostranné 1,50
A3 jednostranné 3,00
2. Tisk A4 černobílé 3,00
A4 barevné 10,00
3. Kopírování na magnetické nosiče Disketa 3,5” 20,00
CD 50,00
4. Telekomunikační poplatky Meziměstské Dle platných tarifů
5. Poštovné a jiné poplatky Dle platných tarifů
6. Nahlížení do spisů a vnitřních dokumentů školy Bezplatné

6. Přehled nejdůležitějších předpisů, kterými se ředitel při výkonu své působnosti řídí:

Tyto předpisy jsou k nahlédnutí v ředitelně kdykoli po telefonické domluvě na č. tel. 233 544 562.
Sdělení č.104/1991 FMZV o Úmluvě o právech dítěte
Zákon č.1/1993 Sb., Ústava České republiky
Zákon č.2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod
Zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon)
Z
ákon 562/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona
Zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
Zákon 500/2004 Sb., správní řád
Vyhláška 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělání na středních školách
Vyhláška 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy
Zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Vyhláška 16/2005 SB., o organizaci školního roku
Vyhláška 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění školní docházky
Vyhláška 64/2005 Sb. o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů
Vyhláška 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních
Vyhláška 73/2005 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
Vyhláška 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání
Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce
-    všechny předpisy ve znění pozdějších předpisů

7. Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy za uplynulý školní rok je zveřejněna na webových stránkách školy, uložena v ředitelně a je k dispozici kdykoli po telefonické domluvě.

Poskytnuté informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.

Informace v souladu se směrnicí EU č. 2019/1937

Směrnice o ochraně oznamovatelůSměrnice o ochraně oznamovatelů

AKTUALITY

Vyhlášení výsledků voleb členů do školské rady při Základní škole Praha – Dolní Chabry

Výsledky voleb pro funkční období od 10. 6. 2024 do 9. 6. 2027.Za pedagogické pracovníky

Úplata ve školní družině od 1. 9. 2024

Od 1. 9. 2024 stanovil zřizovatel školy úplatu za školní družinu ve výši 500 Kč měsíčně.Úhrada ve...

Kandidáti a způsob volby do školské rady

Na záložce školské rady https://www.zschabry.cz/stranka-sko...

Kapacita budoucího 6. ročníku ve školním roce 2024/2025

Základní škola Praha-Dolní Chabry má naplněnou kapacitu budoucího 6. ročníku, přijímáme tedy žádosti o přestup pouze od ...

ZAHRADNÍ SLAVNOST 2024

clanek
Zveme žáky, jejich rodiče, prarodiče a další příznivce naší školy na zahradní slavnost, která se bude konat 19. 6....

Florbalový turnaj Osmička open

clanek
Florbalisté z prvního stupně byli ve druhém pololetí opakovaně úspěšní na florbalovém turnaji "Osmička open", kde změril...

Registrace kandidátů k volbám do školské rady

Chaberská škola se zvětšila, agenda školy narostla a zřizovatel na tento rozvoj zareagoval posílením členské základny...
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.

Created by © 2011 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy