logotyp

Řád školní družiny

Obecná ustanovení
Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydává ředitelka školy jako statutární orgán školy pro školské zařízení školní družinu tento vnitřní řád školní družiny. Tato směrnice určuje pravidla provozu a režim školní družiny (ŠD). Směrnice je závazná pro pedagogické pracovníky a má informativní funkci pro rodiče. Prokazatelné seznámení rodičů s tímto řádem provedou vychovatelky ŠD při zápisu dětí do ŠD.

Poslání školní družiny
Školní družina se při své činnosti řídí zejména zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání, v platném znění.
Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků, a také dohledu nad žáky.
Školní družina je určena přednostně pro žáky 1. stupně naší školy. Přednostní právo pro zařazení do školní družiny mají žáci 1. - 3. ročníku, v případě volné kapacity bude kapacita školní družiny doplněna žáky 4. – 5. ročníku s ohledem na věk žáka a zaměstnanost jeho zákonných zástupců.
K docházce mohou být přijati i žáci 2. stupně základní školy, pokud nejsou přijati do školního klubu.
ŠD může zřizovat zájmové kroužky a další činnosti (např. výlety, exkurze, sportovní a kulturní akce), které jsou uskutečňovány mimo stanovenou provozní dobu ŠD. Činností vykonávaných družinou se mohou účastnit i žáci, kteří nejsou přijati k pravidelné denní docházce do družiny. Družina může vykonávat činnost pro účastníky, nebo účastníky a jejich zákonné zástupce i ve dnech pracovního volna. Tyto činnosti mohou být poskytovány za úplatu.

Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve školní družině a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve školském zařízení
Na žáky a zákonné zástupce se vztahuje školní řád, který podrobně upravuje práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců. Vnitřní řád školní družiny upravuje práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců vzhledem ke specifickým podmínkám zájmového vzdělávání.
1. Žáci mají právo:
- na vzdělání a na účast při všech činnostech a aktivitách školní družiny, na informace o průběhu  a výsledcích svého vzdělávání,
- vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání,
- na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí,
- na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství,
- na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek,
- být seznámeni se všemi předpisy se vztahem k jejich pobytu a činnosti ve školní družině.
2. Žáci jsou povinni:
- řádně docházet do školní družiny dle údajů uvedených na zápisním lístku,
- chovat se slušně a v souladu s pravidly slušného chování k dospělým i jiným žákům školy,
- dodržovat školní řád, vnitřní řád školní družiny, vnitřní řád školní jídelny, předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,
- plnit pokyny pedagogických pracovníků vydané v souladu s právními předpisy, školním řádem, vnitřním řádem školní družiny a vnitřním řádem školní jídelny,
- hlásit každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností družiny, bez zbytečného odkladu.
3. Zákonní zástupci žáka mají právo:
- na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte,
- vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání svého dítěte,
- přihlásit své dítě k docházce do družiny a určit docházku dítěte do školní družiny v rámci provozní doby školní družiny dle svých potřeb.
4. Zákonní zástupci žáka mají povinnost:
- oznamovat údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích,
- informovat školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání žáka,
- respektovat provozní dobu družiny a zabezpečit vyzvednutí žáka z družiny do 17:00 hodin.
5.  Žák bez vědomí vychovatelky oddělení školní družiny neopouští. Za žáka, který byl ve škole a do školní družiny se nedostavil, vychovatelka neodpovídá.
6. Žák chodí vhodně oblečen s ohledem na plánované činnosti. Udržuje prostory školní družiny v čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením.
7. Žáci chrání své zdraví i zdraví spolužáků; žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek). Žákům je zakázáno přinášet do areálu školy a na školní akce návykové látky a látky ohrožující zdraví.
Žák nenosí do družiny předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob.
8. Zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do družiny sdělí družině rozsah docházky a způsob odchodu žáka z družiny; tyto údaje jsou zaznamenány na zápisním lístku.
9. Odchylky od docházky žáka, nebo pokud má žák odejít ze ŠD jinak či s jinou osobou, než je obvyklé a je uvedeno na zápisním lístku, sdělí rodiče družině písemně. Bez splnění této podmínky nebude žák z družiny uvolněn.
10. Docházka zapsaných žáků do ŠD je povinná, nepřítomnost musí být do tří pracovních dnů řádně rodiči omluvena. Předem známou nepřítomnost žáka v družině zákonný zástupce oznámí vychovatelce písemně.
11. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školní družiny se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem.

Provoz a vnitřní režim školní družiny
1. Ve školní družině je jmenována vedoucí vychovatelka, která zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků, vybírání poplatků, předávání informací rodičům, vyřizování námětů a stížností.
2. Přihlašování a odhlašování žáků ze ŠD je prováděno na základě písemných žádostí rodičů žáka (zápisní lístek). Součástí přihlášky je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny. O zařazení žáka do školní družiny rozhoduje ředitelka školy.
3. Za pobyt dětí ve ŠD je vybírána úplata na částečnou úhradu neinvestičních nákladů, jejíž výši stanovuje ředitelka školy směrnicík poskytování úplaty za vzdělání ve školní družině a školním klubu.
Úplata je splatná předem, platí se ve dvou splátkách – za období září až leden a únor až červen. Výše úplaty je stanovena předem na celý školní rok. Pokud za žáka není úplata zaplacena, ředitelka školy může rozhodnout o vyloučení žáka ze školní družiny.

Organizace činnosti
1. Školní družina je v provozu v pracovních dnech kromě prázdnin a svátků. Provozní doba ŠD probíhá ve dvou částech jako tzv. ranní a odpolední družina. Ranní družina je v provozu od 7:00 do 7:45 hod. Odpolední družina je v provozu od 11:40 do 17:00 hod.
2. Při nevyzvednutí žáka zákonnými zástupci do stanovené doby vychovatelka nejdříve podle možností informuje telefonicky zákonné zástupce žáka a osoby uvedené na zápisním lístku žáka do ŠD. Pokud je tento postup bezvýsledný, kontaktuje vychovatelka ŠD pracovníka orgánu sociální péče o dítě, případně požádá o pomoc Městskou policii nebo Policii ČR. V případě opakovaného pozdního vyzvedávání žáka ze školní družiny může ředitelka školy rozhodnout o vyloučení žáka ze školní družiny.
3. V době řádných prázdnin, mimořádných prázdnin v průběhu školního roku nebo v době mimořádného volna v průběhu školního roku není provoz ŠD zajištěn. Výše úplaty zůstává stejná i v měsících, kdy jsou vedlejší prázdniny.
4. Oddělení ŠD se naplňuje nejvýše do počtu 30 účastníků.
5. Rozsah denního provozu ŠD a rozvrh činnosti schvaluje ředitelka školy na návrh vedoucí vychovatelky ŠD.
6. Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností; umožňuje žákům přípravu na vyučování.
7. Školní družina využívá pro svou činnost vlastní prostory, které jsou umístěny ve dvou pavilonech na školním hřišti a učebny v přístavbě školy v přízemí a 1. patře. Ke své činnosti může družina využívat další prostory školy – tělocvičnu, učebnu informatiky, multimediální pracovnu, v areálu školy pak školní hřiště a přilehlou zahradu. Využívání těchto prostor se řídí aktuálním programem školní družiny a naplánovanými aktivitami dle rozvrhu družiny. I zde se činnost řídí konkrétními pravidly a pokyny.
8. Činností družiny se mohou zúčastňovat i žáci nezařazení do družiny, pokud se této činnosti neúčastní plný počet žáků zařazených do družiny, stanovený pro oddělení nebo skupinu.
9. Do školní družiny přicházejí žáci po skončení vyučování pod vedením vychovatelek. Ty si žáky přebírají od učitelů vždy po skončení vyučování ve třídě nebo ve školní jídelně, kde žáci čekají pod dozorem službu konajícího učitele a nikam se svévolně nevzdalují. Místo předání je pro jednotlivá oddělení školní družiny stanoveno vždy na začátku školního roku. Žáci 4. – 5. ročníku odcházejí do družiny samostatně po skončení vyučování a nahlásí se vychovatelce.
10. Pro odchody žáků ze školní družiny jsou stanoveny tyto doby: po obědě do 13:30 a dále od 15:00 kdykoliv. Odchod v době od 13:30 do 15:00 hod. narušuje plánovanou činnost družiny, a proto by měl být využíván jen ve výjimečných případech (zájmová činnost, lékař).
11. V ranní družině žák setrvá pod dohledem vychovatelky do 7:40. Z ranní družiny do učebny přechází žák samostatně, do 1. pavilonu doprovází žáky vychovatelka. Pokud se žák do ranní družiny nedostaví, je považován za chybějícího, a škola za něj nenese odpovědnost. V docházkovém sešitě ranní družiny je zaznamenán příchod žáka do ŠD.
12. Pokud žáci navštěvují kroužek organizovaný jiným subjektem než ŠD, jsou zákonní zástupci povinni tuto skutečnost předem sdělit vychovatelce. Žáky na kroužek vyzvedává a přivádí je zpět do ŠD vedoucí daného kroužku. Vychovatelka neodpovídá za žáka od chvíle, kdy ho zástupci mimoškolního subjektu předala, až do chvíle, kdy jí byl předán zpět. Po celou tuto dobu za žáka odpovídá zákonný zástupce prostřednictvím vedoucího zájmového útvaru, kterému žáka svěřil. Pokud žák přechází do zájmového útvaru bezprostředně po vyučování, aniž by mezi tím šel do družiny, přejímá za něj vychovatelka odpovědnost až ve chvíli, kdy se žák do družiny dostaví.
13. Při postupných odchodech žáků z jednotlivých oddělení domů je možné spojit činnost oddělení v době, kdy počet žáků v takto spojených odděleních je max. 30. Stejně tak se postupuje při spojování činnosti, kdy každé oddělení vykonává jinou činnost – zájmovou, relaxační apod.
14. Rodiče a další návštěvníci do učeben ŠD z bezpečnostních a hygienických důvodů nevstupují.

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před rizikovým chováním a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
1. Pro činnost ŠD platí ustanovení o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před rizikovým chováním a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí uvedená ve školním řádu. Pokud ŠD pro svoji činnost využívá odborné učebny, řídí se příslušnými řády těchto učeben.
2. Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani jiných osob.  Žákům není v době mimo vyučování zdržovat se v prostorách školy, pokud nad nimi není vykonáván dozor způsobilou osobou.
3. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní budově, nebo mimo budovu při akci pořádané školou, žáci ihned ohlásí.
4. Vychovatelé školní družiny provedou prokazatelné poučení žáků v první hodině školního roku a dodatečné poučení žáků, kteří při první hodině chyběli, o poučení provedou písemný záznam do třídní knihy. Škola odpovídá za žáky v době dané rozvrhem činnosti družiny.
5. Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku rizikového chování, poskytovat jim nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
6. Pedagogičtí zaměstnanci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpečnost osob, nebo jiné závady technického rázu, nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech vedení školy a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody. Sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka informují bez zbytečných průtahů vedení školy a rodiče postiženého žáka. Nemocný žák může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby. Třídní učitelé zajistí, aby každý žák měl zapsány v žákovské knížce tyto údaje: rodné číslo, adresu, telefonní čísla rodičů do zaměstnání a domů, adresu a jméno ošetřujícího lékaře. Při úrazu poskytnou pedagogičtí pracovníci žákovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření žáka lékařem. Úraz ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané formuláře. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, který byl jeho svědkem nebo který se o něm dověděl první.  

Podmínky zacházení s majetkem školy a školní družiny ze strany žáků
1. U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy či osob je vyžadována úhrada od zákonných zástupců žáka, který poškození způsobil. Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody se zákonnými zástupci je vznik škody hlášen Policii ČR, případně orgánům sociální péče o dítě.
2. Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně vychovatelce ŠD, případně svému třídnímu učiteli. Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí - uzamykání šaten, tříd.
3. Do školy žáci nosí pouze věci potřebné k výuce, cenné věci do školy nenosí. Hodinky, šperky, mobilní telefony apod. mají neustále u sebe, mají zakázáno je odkládat, pouze z bezpečnostních důvodů a na výslovný pokyn vyučujícího, který zajistí jejich úschovu.

Pravidla hodnocení
1. Na hodnocení a klasifikaci chování žáka ve školní družině se vztahují ustanovení vyhlášky o základním vzdělávání a pravidla hodnocení žáků Základní školy Praha – Dolní Chabry.
2. Pokud žák narušuje soustavně školní řád, vnitřní řád školní družiny nebo činnost školní družiny, může být rozhodnutím ředitelky školy z družiny vyloučen. Ředitelka školy může rozhodnout o vyloučení žáka ze ŠD, pokud tento žák soustavně nebo nějakým významným projevem porušil kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD nebo z jiných zvláště závažných důvodů.  Dále mohou být důvodem k vyloučení žáka ze školní družiny opakovaná porušování provozní doby (pozdní odchody po ukončení provozu ŠD) a pohledávky úplaty za vzdělávání ve školní družině nebo opakované platby úplaty za vzdělávání po termínu splatnosti.

Dokumentace
V družině se vede tato dokumentace:
a) zápisní lístky pro žáky, kteří jsou přihlášeni k pravidelné docházce; jejich součástí je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny,
b) přehled výchovně vzdělávací práce, včetně docházky žáků,
c) celoroční plán činnosti.

Závěrečná ustanovení
Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je ředitelkou školy pověřena vedoucí vychovatelka školní družiny.

Praha dne 28. 8. 2015                                                                Mgr. Zdenka Chaloupecká
                                                                                                      ředitelka školyAKTUALITY

Anglie - květen 2023

V rámci projektových dní vyjela skupina 50 žáků na týden do Anglie. Pobyt si všichni užili a od nás si zaslouží velkou p...

Projekty 2023

V tomto školním roce proběhnou projekty pro žáky 5. - 9. tříd od 9. do 11. května, v

Pražské poetické setkání v Chaberském dvoře

clanek
Po roce se ve středu 22. února 2023 jako již tradičně konalo v Chaberském dvoře školní kolo recitační přehlídky Pražs...

Olympiáda v českém jazyce

I v letošním školním roce se naši osmáci a deváťáci zúčastnili Olympiády v českém jazyce. Školní kolo se konalo v prosin...

Přednáška Policie ČR

Ve středu 15. března od 18:00 hodin pořádá Úřad MČ Praha – Dolní Chabry společně s nově vzniklým kom...

Zápis do 1. tříd

clanek
Zápis k základnímu vzdělávání proběhne online ve dnech 3. 4. - 21. 4. 2023. Odkaz - vi...

Recitační soutěžní přehlídka Come and Show 2023

clanek
Základní škola Praha - Dolní Chabry vyhlašuje 15. ročník recitační soutěžní přehlídky v angličtině "Come and Show"...
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.

Created by © 2011 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy