Řád ŠJ

Školní jídelna:
vedoucí ŠJ:                 Marcela Dobišová
telefon:                        283 852 235 nebo 604 748 525
e- mail:                        jidelna@zschabry.cz
vedoucí kuchař:          Antonín Kňourek

 

1) Úvodní ustanovení

Provoz ŠJ se řídí:

 • Zákonem § 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění
 • Vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování v platném znění
 • Vyhláškou č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, v platném znění
 • Zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění
 • Vyhláškou č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobnía provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, v platném znění
 • Vyhláškou č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v platném znění.
 • Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici u vedoucí školní jídelny a v ředitelně školy.
 • Je dodržován HACCP.
 • ŠJ zajišťuje stravování žáků, závodní stravování vlastních zaměstnanců školy, důchodců – bývalých zaměstnanců školy a cizích strávníků.
 • Stravování nepodléhárežimu placení DPH.
 • Za provoz školní jídelny zodpovídá vedoucí školní jídelny, jí je bezprostředně podřízen/a vedoucí kuchař/ka.
 • Za dodržování hygienických předpisů při výdeji stravy pro strávníky je zodpovědná/ý vedoucí kuchař/ka.

2) Provoz a vnitřní režim školní jídelny (ŠJ)

 • Výdej obědů:                                11:30 – 14:00 hodin
 • Výdej obědů pro cizí strávníky – pouze do přinesených nádob: 11:10 – 11:40
 • Úřední hodiny vedoucí ŠJ:               7:15 – 14:15 hodin
 • Všichni strávníci dodržují danou dobu výdeje, případnou výjimku si domluví s vedoucí ŠJ.
 • Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných potravin, plnění výživových norem musí být zajištěno.
 • Jídelní lístek sestavuje vedoucí kuchař/ka ve spolupráci s vedoucí ŠJ.
 • Při podávání oběda mají všichni strávníci zajištěný pitný režim.
 •  Na každý týden je jídelní lístek vyvěšen na nástěnkách v ZŠ, a to ve školní jídelně, v šatně v hlavní budově školy, ve vitríně u hlavního vchodu do školy a u vchodu do školní družiny.Jídelní lístek je zveřejněn také na objednacím panelu před jídelnou.
 • Jídelní lístek je vyvěšován zároveň na internetových stránkách. Odkaz na jídelníček naleznete na webových stránkách školy www.zschabry.cz
 • ŠJ zajišťuje stravování formou konzumace v prostorách jídelny a formou výdeje do přinesených nádob.
 • Každý žák má možnost stravovat se ve školní jídelně, avšak při opakované nekázni nebo neplacení obědů může být ze stravování vyloučen.
 • Žáci nebudou nuceni ke konzumaci celé porce jídla.
 • Žáci vstupují do ŠJ ve vhodném oblečení, bundy či kabáty, boty, batohy apod. odkládají do šatních skříněk.
 • U výdejního okénka strávník přiloží čip k výdejnímu terminálu a na základě zobrazeného druhu stravy je obsloužen. Nápoje, saláty, kompoty si odebírá strávník u výdejního okénka nebo v chladicí vitríně sám. Polévka je žákům nalévána zaměstnancem školy konajícím dohled.
 • Strávník má možnost si stravu přidat, a to přílohy, omáčky, nápoje.
 • Po konzumaci oběda odnese strávník použité nádobí do okénka k mycí lince, kde roztřídí použité nádobí.
 • Je zakázáno vynášet z jídelny jakékoliv nádobí, příbory a potraviny (vyjma dezertu).
 • Oběd mimo školní jídelnu (pouze první den nemoci žáka nebo zaměstnance) je vydán u okénkado přinesených nádob.
 • ŠJ nepřijímá potraviny od rodičů ani se nesamozásobuje zeleninou a ovocem.
 • Osoby, které se ve školní jídelně nestravují, mají vstup do jídelny zakázán.
 • Rodiče ze stravovací komise SPCHŠ mají možnost degustační porce.
 • V době prázdnin a mimořádného ředitelského volna školní jídelna nevaří.
 • Případné dotazy, podněty, připomínky a stížnosti ke stravování můžete podat či řešit s vedoucí ŠJ nebo s vedením školy

3) Výše stravného

 • Výše platby za stravování je stanovena následovně:
  • žáci ve věku   6 – 10 let:        26,- Kč/oběd
  • žáci ve věku 11 – 14 let:        28,- Kč/oběd
  • žáci ve věku 15 a více let:      30,- Kč/oběd
  • cizí strávníci:                          65,- Kč/oběd
  • Do věkových skupin jsou v souladu s vyhláškou 107/2005 Sb., o školním stravování, v platné znění strávníci zařazování na dobu školního roku, ve kterém dosahují výše uvedeného věku.

4) Placení stravného

 • Počítačový program pro zpracování účetní evidence stravovaných žáků vyžaduje předem složenou finanční částku, a to do 25. dne v předcházejícím měsíci, tj. platba nejpozději 25. 8. na měsíc září, 25. 9. na měsíc říjen atd.
 • V případě nedodržení termínu úhrady platby na stravu bude strávníkův čip zablokován (strávník nedostane jídlo) a znovu přihlášen, až bude platba uhrazena.
 • Strávník má nárok na oběd jen, pokud má na svém kontě obnos, který plně pokryje cenu oběda. V opačném případě nemůže být strávníkovi oběd vydán.
 • Placení stravného lze provádět:
 1. formou trvalého příkazu na účet školní jídelny, číslo účtu 19 - 213498359/0800, KS 308, VS je přidělen každému žákovi individuálně, žák je v systému školní jídelny pod tímto VS uložen, platba je zálohová ve výši:
 • pro žáky ve věku 7 – 10 let:     550,- Kč/měsíc
 • pro žáky ve věku 11 – 14 let:   600,- Kč/měsíc
 • pro žáky ve věku 15 a více let: 650,- Kč/měsíc
 • pro cizí strávníky:                   1300,- Kč/měsíc                                                                                   

      2. formou sporožira – inkasa z účtu, podmínky je nutné předem domluvit s vedoucí ŠJ.Stravné je strháváno v různé          výši podle aktuální výše konta žáka. VS stejný jako v bodu 1.

Poznámka k platbám:
Při platbě složenkou (složenku vyzvednout na poště, škola již složenky nevydává), přes internetové bankovnictví, pro platbu trvalým příkazem i pro platbu inkasem jako variabilní symbol uvádějte konkrétní číslo, pod kterým je žák v systému školní jídelny uložen. Při platbě inkasem dá vedoucí ŠJ rodiči číslo sběrného účtu, rodič sdělí vedoucí ŠJ číslo svého účtu a v bance si vyřídí povolení, že je možno inkasovat danou položku 1x za měsíc přímo školní jídelnou.

5) Přihlášky ke stravování

 • Ke školnímu stravování přihlašují žáky rodiče (zákonní zástupci) před zahájením prvního ročníku vyplněním přihlášky ke stravování. Zletilí strávníci se přihlašují sami.
 • Oběd č. 1 má strávník přihlášen automaticky.
 • Dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., v platném znění je žákovi poskytováno školní stravování v době školního vyučování.
 • První den nemoci žáka se považuje rovněž za pobyt ve škole a strava je poskytována podle výše uvedených pravidel.
 • Školní stravování je zabezpečeno systémem s čipy.
 • Evidence strávníků včetně finančního vypořádání je vedena v počítačovém programu.
 • Strávník si při přihlášení zakoupí u hospodářky školy stravovací čip v hodnotě 150,- Kč.
 • Čip slouží k výběru ze dvou vařených jídel, přihlašování stravy na ovládacím panelu ve školní jídelně a k výdeji oběda u výdejního okénka.
 • Pokud strávník čip ztratí, musí tuto skutečnost nahlásit co nejdříve osobně, nebo telefonicky, u vedoucí školní jídelny, čip bude zablokován proti případnému zneužití a strávník si musí zakoupit nový rovněž v hodnotě 150,- Kč.
 • Při ukončení docházky ke školnímu stravování žák magnetický čip v kanceláři školy vrátí. Zároveň mu bude vrácena uhrazená záloha za čip, a to v případě, že čip nebude poškozený.
 • Za poškozený čip se záloha 150,- Kč nevrací.
 • Pokud strávník zapomene stravovací čip, je mu ve výjimečných případech vedoucí ŠJ vydán náhradní lístek, který odevzdá přímo u výdejního okénka – nepoškozený.

6) Objednávky obědů

 • Školní jídelna vaří denně dva druhy obědů.
 • Oběd č. 1 má strávník přihlášen automaticky.
 • Pokud chce jídlo č. 2, je třeba si jej přeobjednat. Objednává se vždy nejméně dva dny dopředu pomocí objednacího terminálu umístěného ve školní jídelně nebo přes webové rozhraní.
 • Při nižším počtu přihlášených obědů č. 2 než 20 se druhý oběd nevaří.

 

7) Odhlašování stravy

 • V případě nepřítomnosti žáka ve škole (nemoc, uvolnění z docházky apod.) je třeba oběd odhlásit dle níže uvedených pokynů.
 • Oběd se odhlašuje některým z následujících způsobů: osobně u vedoucí ŠJ v kanceláři školy, přes webové rozhraní, emailem na adrese: jidelna@zschabry.cz nebo telefonicky na čísle 283 852 235, 604 748 525
 • Odhlášení stravy musí být provedeno nejpozději den předem do 14:00 hodin, v pondělí do 8:00 hodin.
 • V případě, že žák není odhlášen ve výše uvedeném termínu, rodiče na příslušný den stravné hradí.
 • Oběd pro žáka si mohou v první den nepřítomnosti žáka vyzvednout rodiče do jídlonosiče v ŠJ mezi 11:10 – 14:00 hodin.
 • Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován v plné ceně dle vyhlášky 107/2005 Sb. o školním stravování v platném znění. Neodebraná strava bude rozdělena mezi ostatní strávníky.
 • Není povinností vedoucí školní jídelny ani školy zjišťovat, proč si žák (strávník) oběd neodebral, a to ani při dlouhodobějším neodebírání přihlášených obědů.

8) Vyúčtování stravného

 • Trvalé odhlášení strávníka, je třeba oznámit minimálně 24 hodin před ukončením stravovánía požádat o zablokování účtu. Zároveň zákonný zástupce doručí vedoucí školní jídelny odhlášku školního stravování.
 • Po zrušení trvalého příkazu k úhradám bude přeplatek na stravě vrácen na účet, ze kterého byly zálohy zasílány.
 • Vyúčtování měsíčních záloh na stravné je prováděno jedenkrát ročně po ukončení školního roku.
 • Pokud strávník pokračuje ve školní docházce, bude mu částka do výše Kč 500,- ponechána na kontě pro další školní rok, vyšší přeplatky budou vráceny na účet plátce.
 • Výběr z konta strávníka během školního roku (pokud vzniknul přeplatek) je možný pouze bankovním převodem, výjimečně osobně zákonným zástupcem žáka po předložení občanského průkazu.
 • Pokud vzniknout pochybnosti o vyúčtování, odběrech stravy apod., je možno nahlédnout kdykoliv do konta strávníka, případně z něho pořídit výpis.

9) Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, pravidla chování v ŠJ

 • V prostorách školní jídelny dodržují žáci pravidla slušného a bezpečného chování a při jídle pravidla slušného stolování.
 • Všichni žáci školy jsou povinni v prostorách ŠJ dodržovat rovněž „Školní řád“.
 • Strávníci se řídí pokyny pedagogických pracovníků, kteří v jídelně vykonávají dohled a pracovníků zařízení školního stravování.
 • Dohled nad žáky ve školní jídelně zajišťují zaměstnanci školy. Rozvrh dohledů je vyvěšen ve sborovnách školy a na nástěnce ŠJ.
 • Dohled ve školní jídelně dohlíží na chování a kulturu stolování žáků.
 • Na kulturu stolování žáků dbá nejen pedagog vykonávající dohled, ale i ostatní stravující se pedagogové.
 • Právní odpovědnost za žáky v ŠJ má zaměstnanec školy konající dohled.
 • Dojde-li k úrazu ve školní jídelně, ohlásí žák tuto událost pedagogickému dozoru v ŠJ, který zajistí poskytnutí první pomoci a zápis do knihy úrazů.
 • Lékárnička je k dispozici u vedoucí školní jídelny.
 • Technické nebo hygienické závady hlásí strávník vedoucí jídelny, nebo kterékoliv pracovnici ŠJ.
 • Po obědě zanechávají strávníci svoje místo čisté, v případě, že něco rozbijí, vylijí, požádají o pomoc dohled v ŠJ. Za čistotu stolů během výdejní doby odpovídá pedagogický dozor a službou pověření žáci.
 • Nádobí ani zařízení ŠJ žáci neničí. Při úmyslném poškození či zničení majetku ŠJ (nádobí, příbory, stoly, výdejní a objednávkový systém atd.) bude postupováno v souladu se školním řádem.

AKTUALITY

Žádosti o ošetřovné pro dítě do 13 let

Vážení rodiče,v případě, že budete žádat o ošetřovné pro dítě do 13 let, potvrzení vydává škola. ...

Online zápis k povinné školní docházce

clanek
Vážení rodiče,zápis k základnímu vzdělávání proběhne v naší škole v termínu 6. 4. - 27. 4. 2020. ...

Změny v organizaci školního roku

Vzhledem k dlouhodobému uzavření škol nejméně do poloviny května budou některé akce školy zrušeny, příp. přesunuty na po...

ZÁPIS DO 1. TŘÍD

Vážení rodiče,zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 proběhn...

Osobní návštěvy školy

Vážení rodiče,vzhledem k vyhlášenému omezení volného pohybu lidí Vás žádám, abyste úřední hodiny školy využívali p...

Recitační soutěžní přehlídka Come and Show 2020

clanek
Termín recitační soutěžní přehlídky Come and Show se kvůli vládnímu nařízení o zákazu konání hromadných akcí nad 100 oso...

ZAVŘENÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY

Vážení strávníci,vzhledem k uzavření školy nebude od středy 11. 3. 2020 v provozu školní jídelna. Obědy byly všem ...
HOME Základní škola Dolní Chabry

Created by © 2011 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy