Řád ŠJ

Školní jídelna:
vedoucí ŠJ:                 Marcela Dobišová
telefon:                        283 852 235 nebo 604 748 525
e- mail:                        jidelna@zschabry.cz
vedoucí kuchař:          Antonín Kňourek

 

1) Úvodní ustanovení

Provoz ŠJ se řídí:

 • Zákonem § 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění
 • Vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování v platném znění
 • Vyhláškou č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, v platném znění
 • Zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění
 • Vyhláškou č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobnía provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, v platném znění
 • Vyhláškou č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v platném znění.
 • Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici u vedoucí školní jídelny a v ředitelně školy.
 • Je dodržován HACCP.
 • ŠJ zajišťuje stravování žáků, závodní stravování vlastních zaměstnanců školy, důchodců – bývalých zaměstnanců školy a cizích strávníků.
 • Stravování nepodléhárežimu placení DPH.
 • Za provoz školní jídelny zodpovídá vedoucí školní jídelny, jí je bezprostředně podřízen/a vedoucí kuchař/ka.
 • Za dodržování hygienických předpisů při výdeji stravy pro strávníky je zodpovědná/ý vedoucí kuchař/ka.

2) Provoz a vnitřní režim školní jídelny (ŠJ)

 • Výdej obědů:                                11:30 – 14:00 hodin
 • Výdej obědů pro cizí strávníky – pouze do přinesených nádob: 11:10 – 11:40
 • Úřední hodiny vedoucí ŠJ:               7:15 – 14:15 hodin
 • Všichni strávníci dodržují danou dobu výdeje, případnou výjimku si domluví s vedoucí ŠJ.
 • Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných potravin, plnění výživových norem musí být zajištěno.
 • Jídelní lístek sestavuje vedoucí kuchař/ka ve spolupráci s vedoucí ŠJ.
 • Při podávání oběda mají všichni strávníci zajištěný pitný režim.
 •  Na každý týden je jídelní lístek vyvěšen na nástěnkách v ZŠ, a to ve školní jídelně, v šatně v hlavní budově školy, ve vitríně u hlavního vchodu do školy a u vchodu do školní družiny.Jídelní lístek je zveřejněn také na objednacím panelu před jídelnou.
 • Jídelní lístek je vyvěšován zároveň na internetových stránkách. Odkaz na jídelníček naleznete na webových stránkách školy www.zschabry.cz
 • ŠJ zajišťuje stravování formou konzumace v prostorách jídelny a formou výdeje do přinesených nádob.
 • Každý žák má možnost stravovat se ve školní jídelně, avšak při opakované nekázni nebo neplacení obědů může být ze stravování vyloučen.
 • Žáci nebudou nuceni ke konzumaci celé porce jídla.
 • Žáci vstupují do ŠJ ve vhodném oblečení, bundy či kabáty, boty, batohy apod. odkládají do šatních skříněk.
 • U výdejního okénka strávník přiloží čip k výdejnímu terminálu a na základě zobrazeného druhu stravy je obsloužen. Nápoje, saláty, kompoty si odebírá strávník u výdejního okénka nebo v chladicí vitríně sám. Polévka je žákům nalévána zaměstnancem školy konajícím dohled.
 • Strávník má možnost si stravu přidat, a to přílohy, omáčky, nápoje.
 • Po konzumaci oběda odnese strávník použité nádobí do okénka k mycí lince, kde roztřídí použité nádobí.
 • Je zakázáno vynášet z jídelny jakékoliv nádobí, příbory a potraviny (vyjma dezertu).
 • Oběd mimo školní jídelnu (pouze první den nemoci žáka nebo zaměstnance) je vydán u okénkado přinesených nádob.
 • ŠJ nepřijímá potraviny od rodičů ani se nesamozásobuje zeleninou a ovocem.
 • Osoby, které se ve školní jídelně nestravují, mají vstup do jídelny zakázán.
 • Rodiče ze stravovací komise SPCHŠ mají možnost degustační porce.
 • V době prázdnin a mimořádného ředitelského volna školní jídelna nevaří.
 • Případné dotazy, podněty, připomínky a stížnosti ke stravování můžete podat či řešit s vedoucí ŠJ nebo s vedením školy

3) Výše stravného

 • Výše platby za stravování je stanovena následovně:
  • žáci ve věku   6 – 10 let:        26,- Kč/oběd
  • žáci ve věku 11 – 14 let:        28,- Kč/oběd
  • žáci ve věku 15 a více let:      30,- Kč/oběd
  • cizí strávníci:                          65,- Kč/oběd
  • Do věkových skupin jsou v souladu s vyhláškou 107/2005 Sb., o školním stravování, v platné znění strávníci zařazování na dobu školního roku, ve kterém dosahují výše uvedeného věku.

4) Placení stravného

 • Počítačový program pro zpracování účetní evidence stravovaných žáků vyžaduje předem složenou finanční částku, a to do 25. dne v předcházejícím měsíci, tj. platba nejpozději 25. 8. na měsíc září, 25. 9. na měsíc říjen atd.
 • V případě nedodržení termínu úhrady platby na stravu bude strávníkův čip zablokován (strávník nedostane jídlo) a znovu přihlášen, až bude platba uhrazena.
 • Strávník má nárok na oběd jen, pokud má na svém kontě obnos, který plně pokryje cenu oběda. V opačném případě nemůže být strávníkovi oběd vydán.
 • Placení stravného lze provádět:
 1. formou trvalého příkazu na účet školní jídelny, číslo účtu 19 - 213498359/0800, KS 308, VS je přidělen každému žákovi individuálně, žák je v systému školní jídelny pod tímto VS uložen, platba je zálohová ve výši:
 • pro žáky ve věku 7 – 10 let:     550,- Kč/měsíc
 • pro žáky ve věku 11 – 14 let:   600,- Kč/měsíc
 • pro žáky ve věku 15 a více let: 650,- Kč/měsíc
 • pro cizí strávníky:                   1300,- Kč/měsíc                                                                                   

      2. formou sporožira – inkasa z účtu, podmínky je nutné předem domluvit s vedoucí ŠJ.Stravné je strháváno v různé          výši podle aktuální výše konta žáka. VS stejný jako v bodu 1.

Poznámka k platbám:
Při platbě složenkou (složenku vyzvednout na poště, škola již složenky nevydává), přes internetové bankovnictví, pro platbu trvalým příkazem i pro platbu inkasem jako variabilní symbol uvádějte konkrétní číslo, pod kterým je žák v systému školní jídelny uložen. Při platbě inkasem dá vedoucí ŠJ rodiči číslo sběrného účtu, rodič sdělí vedoucí ŠJ číslo svého účtu a v bance si vyřídí povolení, že je možno inkasovat danou položku 1x za měsíc přímo školní jídelnou.

5) Přihlášky ke stravování

 • Ke školnímu stravování přihlašují žáky rodiče (zákonní zástupci) před zahájením prvního ročníku vyplněním přihlášky ke stravování. Zletilí strávníci se přihlašují sami.
 • Oběd č. 1 má strávník přihlášen automaticky.
 • Dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., v platném znění je žákovi poskytováno školní stravování v době školního vyučování.
 • První den nemoci žáka se považuje rovněž za pobyt ve škole a strava je poskytována podle výše uvedených pravidel.
 • Školní stravování je zabezpečeno systémem s čipy.
 • Evidence strávníků včetně finančního vypořádání je vedena v počítačovém programu.
 • Strávník si při přihlášení zakoupí u hospodářky školy stravovací čip v hodnotě 150,- Kč.
 • Čip slouží k výběru ze dvou vařených jídel, přihlašování stravy na ovládacím panelu ve školní jídelně a k výdeji oběda u výdejního okénka.
 • Pokud strávník čip ztratí, musí tuto skutečnost nahlásit co nejdříve osobně, nebo telefonicky, u vedoucí školní jídelny, čip bude zablokován proti případnému zneužití a strávník si musí zakoupit nový rovněž v hodnotě 150,- Kč.
 • Při ukončení docházky ke školnímu stravování žák magnetický čip v kanceláři školy vrátí. Zároveň mu bude vrácena uhrazená záloha za čip, a to v případě, že čip nebude poškozený.
 • Za poškozený čip se záloha 150,- Kč nevrací.
 • Pokud strávník zapomene stravovací čip, je mu ve výjimečných případech vedoucí ŠJ vydán náhradní lístek, který odevzdá přímo u výdejního okénka – nepoškozený.

6) Objednávky obědů

 • Školní jídelna vaří denně dva druhy obědů.
 • Oběd č. 1 má strávník přihlášen automaticky.
 • Pokud chce jídlo č. 2, je třeba si jej přeobjednat. Objednává se vždy nejméně dva dny dopředu pomocí objednacího terminálu umístěného ve školní jídelně nebo přes webové rozhraní.
 • Při nižším počtu přihlášených obědů č. 2 než 20 se druhý oběd nevaří.

 

7) Odhlašování stravy

 • V případě nepřítomnosti žáka ve škole (nemoc, uvolnění z docházky apod.) je třeba oběd odhlásit dle níže uvedených pokynů.
 • Oběd se odhlašuje některým z následujících způsobů: osobně u vedoucí ŠJ v kanceláři školy, přes webové rozhraní, emailem na adrese: jidelna@zschabry.cz nebo telefonicky na čísle 283 852 235, 604 748 525
 • Odhlášení stravy musí být provedeno nejpozději den předem do 14:00 hodin, v pondělí do 8:00 hodin.
 • V případě, že žák není odhlášen ve výše uvedeném termínu, rodiče na příslušný den stravné hradí.
 • Oběd pro žáka si mohou v první den nepřítomnosti žáka vyzvednout rodiče do jídlonosiče v ŠJ mezi 11:10 – 14:00 hodin.
 • Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován v plné ceně dle vyhlášky 107/2005 Sb. o školním stravování v platném znění. Neodebraná strava bude rozdělena mezi ostatní strávníky.
 • Není povinností vedoucí školní jídelny ani školy zjišťovat, proč si žák (strávník) oběd neodebral, a to ani při dlouhodobějším neodebírání přihlášených obědů.

8) Vyúčtování stravného

 • Trvalé odhlášení strávníka, je třeba oznámit minimálně 24 hodin před ukončením stravovánía požádat o zablokování účtu. Zároveň zákonný zástupce doručí vedoucí školní jídelny odhlášku školního stravování.
 • Po zrušení trvalého příkazu k úhradám bude přeplatek na stravě vrácen na účet, ze kterého byly zálohy zasílány.
 • Vyúčtování měsíčních záloh na stravné je prováděno jedenkrát ročně po ukončení školního roku.
 • Pokud strávník pokračuje ve školní docházce, bude mu částka do výše Kč 500,- ponechána na kontě pro další školní rok, vyšší přeplatky budou vráceny na účet plátce.
 • Výběr z konta strávníka během školního roku (pokud vzniknul přeplatek) je možný pouze bankovním převodem, výjimečně osobně zákonným zástupcem žáka po předložení občanského průkazu.
 • Pokud vzniknout pochybnosti o vyúčtování, odběrech stravy apod., je možno nahlédnout kdykoliv do konta strávníka, případně z něho pořídit výpis.

9) Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, pravidla chování v ŠJ

 • V prostorách školní jídelny dodržují žáci pravidla slušného a bezpečného chování a při jídle pravidla slušného stolování.
 • Všichni žáci školy jsou povinni v prostorách ŠJ dodržovat rovněž „Školní řád“.
 • Strávníci se řídí pokyny pedagogických pracovníků, kteří v jídelně vykonávají dohled a pracovníků zařízení školního stravování.
 • Dohled nad žáky ve školní jídelně zajišťují zaměstnanci školy. Rozvrh dohledů je vyvěšen ve sborovnách školy a na nástěnce ŠJ.
 • Dohled ve školní jídelně dohlíží na chování a kulturu stolování žáků.
 • Na kulturu stolování žáků dbá nejen pedagog vykonávající dohled, ale i ostatní stravující se pedagogové.
 • Právní odpovědnost za žáky v ŠJ má zaměstnanec školy konající dohled.
 • Dojde-li k úrazu ve školní jídelně, ohlásí žák tuto událost pedagogickému dozoru v ŠJ, který zajistí poskytnutí první pomoci a zápis do knihy úrazů.
 • Lékárnička je k dispozici u vedoucí školní jídelny.
 • Technické nebo hygienické závady hlásí strávník vedoucí jídelny, nebo kterékoliv pracovnici ŠJ.
 • Po obědě zanechávají strávníci svoje místo čisté, v případě, že něco rozbijí, vylijí, požádají o pomoc dohled v ŠJ. Za čistotu stolů během výdejní doby odpovídá pedagogický dozor a službou pověření žáci.
 • Nádobí ani zařízení ŠJ žáci neničí. Při úmyslném poškození či zničení majetku ŠJ (nádobí, příbory, stoly, výdejní a objednávkový systém atd.) bude postupováno v souladu se školním řádem.

AKTUALITY

Organizace provozu školy v týdnu od 22. 6. 2020

Výuka pro 1. stupeň probíhá od pondělí 22. 6. do čtvrtka 25. 6. ve stejném časovém rozsahu jako v uplyn...

Rozdělení 1. tříd a informace pro rodiče

V příloze je zveřejněn seznam dětí obou 1. tříd. Děti jsou uvedeny pod registračním číslem, které bylo přiděleno při onl...

FOTOGRAFOVÁNÍ TŘÍD

V pondělí 22. 6. v průběhu dopoledne proběhne fotografování tříd. Mohou přijít všichni žáci v čase, který je uveden v ha...

Úřední hodiny v době letních prázdnin

Úřední dny a hodiny kanceláře školy jsou v době letních prázdnin stanoveny takto: 29. 6. – 10. 7. 2020 pondělí a s...

Konzultace pro žáky 2. stupně a předání vysvědčení

Konzultace pro žáky 6. - 8. ročníků z hlavních předmětů proběhnou v týdnech od 8. 6. a od 15. 6. dle rozpisu (v příloze)...

Ředitelské volno

Na pondělí a úterý 29. a 30. 6. 2020 uděluje ředitelka školy ředitelské volno z techni...

Třídní schůzky budoucích 1. tříd a motivační část zápisu

Třídní schůzky pro rodiče a motivační část zápisu pro předškoláky se z hygienických důvodů uskuteční ve dvou termínech:
HOME Základní škola Dolní Chabry

Created by © 2011 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy