logotyp

Provozní řád

1. Úvodní ustanovení
Ředitelka školy vydává na základě ustanovení § 165, odst. 1., písm. a) zákona č. 561/2004 Sb.
o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění
a na základě § 7 odst. 2) zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění jako statutární orgán školy tento provozní řád. Je zpracován podle prováděcí vyhlášky č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.
Provozní řád základní školy organizace Základní škola Praha – Dolní Chabry je součást jejího organizačního řádu.
Provozní řád je soubor pravidel a opatření spojených se zajištěním hygienických podmínek na prostorové podmínky, vybavení, provoz, osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky, a zásobování vodou. Zohledňuje věkové a fyzické zvláštnosti dětí a mladistvých, podmínky jejich pohybové výchovy
a otužování, režim stravování včetně pitného režimu.
Provozní řád je v souladu zejména s následujícími právními předpisy, ve znění pozdějších předpisů:
- zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví,
- zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání,
- vyhláška č.410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých,
- vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti,
- vyhláška č. 107/2001 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní
a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných,
- vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky.

2. Údaje o zařízení
Základní škola Praha - Dolní Chabry, příspěvková organizace
Spořická 400/34, Praha 8 - Dolní Chabry, PSČ 184 21

Ředitelka školy: Mgr. Zdenka Chaloupecká
Zástupci ředitelky: Mgr. Radka Cvejnová, Mgr. Petra Brožková

Typ školy: základní se všemi ročníky
součásti: škola IZO 102261385 kapacita 550 žáků
školní družina 112700128 210 žáků
školní klub 150010877 30 žáků
školní jídelna 102461911 550 jídel

3. Zásobování vodou, pitný režim
Pitná voda je odebírána z veřejného vodovodu, kontrolu hygienických limitů tedy provádí správce veřejného vodovodu. Ve škole jsou instalována pítka. Z kapacitních hledisek dodávka vody splňuje požadavky vyhlášky č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích.

4. Hluk
Škola neprovozuje žádnou činnost, při které by hluk překračoval hygienické limity. Pokud jsou ve škole prováděny opravy apod., s dodavateli je smluvně ujednáno, že hlučné práce budou prováděny zásadně v době mimo výuku. Hodnota hluku pronikajícího zvenčí do budovy (doprava, blízké továrny apod.) nepřekračuje hygienické limity.

5. Vybavování školy
Při vybavování školy, nákupech nábytku apod. jsou od dodavatelů vyžadována osvědčení o hygienické nezávadnosti nábytku, vydané Státním zkušebním ústavem. Osvědčení musí obsahovat údaj o tom, že uvedený výrobek je státní zkušebnou schválen a že splňuje požadavek hygienického předpisu.
Místnosti jsou vybaveny nábytkem, který zohledňuje rozdílnou tělesnou výšku dětí a žáků. Velikostní typy školního nábytku a ergonomické zásady práce žáků vsedě odpovídají příloze č. 2 vyhlášky č. 410/2005 Sb. Pracovní stoly mají matný povrch. Při používání tabule je dodržen zrakový úhel maximálně 30 stupňů od zadní hrany pracovní plochy prvního stolu žáka před tabulí. Pro žáky s těžším či kombinovaným zdravotním postižením se používají ortopedické vertikalizační školní lavice podle doporučení odborného rehabilitačního pracovníka s možností jejich polohování.
Rozsazení žáků v učebně se řídí podle jejich tělesné výšky; dále se přihlíží ke speciálním vzdělávacím potřebám, případným zrakovým a sluchovým vadám a jinému zdravotnímu postižení žáků. Při jiném než obvyklém uspořádání lavic se dbá na to, aby u žáků nedocházelo k jednostrannému zatížení svalových skupin.

6. Údržba školy
Pro čištění a úklid školy jsou stanoveny postupy, které jsou zakotveny v pracovních náplních provozních zaměstnanců. Pro zajištění úklidu jsou používány čisticí prostředky včetně dezinfekčních prostředků. Přehled o nákupu a výdeji vede hospodářka školy na skladových kartách, pravidelně provádí kontrolu jejich účelného používání.
Úklid je prováděn v následujícím rozsahu, odpovídajícím vyhlášce č. 410/2005 Sb:

a) denně setřením všech podlah a povrchů na vlhko, u koberců vyčištěním vysavačem,
b) denně vynášením odpadků,
c) denně za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytím umývadel, pisoárových mušlí a záchodů,
d) nejméně jednou týdně omytím omyvatelných částí stěn hygienického zařízení a dezinfikováním umýváren a záchodů,
e) nejméně dvakrát ročně umytím oken včetně rámů a svítidel (specializovaná firma),
f) nejméně dvakrát ročně celkovým úklidem všech prostor a
g) malováním jedenkrát za 3 roky nebo v případě potřeby častěji.

Součástí čištění je běžná ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace ve smyslu zákona č. 258/2000Sb., jako prevence vzniku infekčních onemocnění a výskytu škodlivých živočichů. Při výskytu hmyzu, hlodavců a dalších živočichů ve škole je proveden speciální ochranný zásah odbornou firmou.

7. Pracovní podmínky
Ve škole není žádné rizikové pracoviště.
Škola má zpracovánu směrnici pro Osobní ochranné pracovní prostředky, které jsou vydávány určenému okruhu zaměstnanců. Seznam je každoročně kontrolován, případně upravován. Agendou je v rámci pracovní náplně pověřena hospodářka školy, zajišťuje nákup, evidenci, přidělování a kontrolu používání. O kontrolách vede záznamy.
Pro výuku jsou používány místnosti, které splňují požadavky na osvětlení, vybavení, větrání, velikost a vybavení. V žádné z učeben není překročen maximální počet žáků, daný plošnou výměrou místnosti ve smyslu vyhlášky
Žáky školy jsou děti se zdravotním postižením. Pro tato žáky jsou ve spolupráci s SPC vypracovány individuální výukové plány a každoročně jsou podávány návrhy na jejich integraci. Součástí těchto plánů a návrhů je seznam potřebných pomůcek a potřeb. Nákup těchto pomůcek je evidován u hospodářky školy.
Časové rozvržení učiva, sestava rozvrhu a režim dne vychází zejména z ustanovení školského zákona č. 261/2004 Sb., vyhlášky č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a ze zásad stanovených ve školním vzdělávacím programu) a je stanoveno s ohledem na věkové zvláštnosti dětí i žáků, jejich biorytmus a náročnost jednotlivých předmětů. Při výuce je třeba dbát na prevenci jednostranné statické zátěže vybraných svalových skupin výchovou žáků ke správnému sezení a držení těla.
Směnné vyučování může být zavedeno výjimečně. Při směnném vyučování se upravuje režim vyučovacích hodin a přestávek podle místních podmínek.
Velká přestávka je využívána za vhodného počasí k pobytu žáků mimo budovu.
Ve třídách zajišťují vyučující vhodné podmínky pro výuku zejména sledováním teploty v učebně, dostatečným větráním, pobytem dětí o přestávkách mimo učebnu, dodržováním délky vyučovacích hodin a přestávek, zařazováním relaxačních chvilek a cvičení do hodin, umožňují dětem pít i během vyučování, manipulací s žaluziemi regulují osvětlení třídy a minimalizují osvětlení třídy současně denním i umělým osvětlením. Vedou žáky k otužování a používání přiměřeně teplého oblečení. Sledují přiměřenost velikosti lavic a židlí pro žáky a ve spolupráci se školníkem zajišťují potřebnou výměnu za větší velikosti.
Pravidelným střídáním zasedacího pořádku řad nebo jiným způsobem mění umístění žáků ve třídě tak, aby se pro žáky měnil úhel pohledu na tabuli. Také vedením žáků ke správnému sezení a držení těla přispívají k prevenci jednostranné statické zátěže určitých svalových skupin.
Na počítačových pracovištích klávesnice musí být při trvalé práci oddělena od obrazovky, aby zaměstnanci umožnila zvolit nejvhodnější pracovní polohu. Volná plocha mezi předním okrajem desky stolu a spodní hranou klávesnice musí umožňovat opření rukou i zápěstí. Povrch klávesnice musí být matný, aby na něm nevznikaly reflexy. Písmena, číslice a symboly na tlačítkách musí být dobře čitelné a kontrastní proti pozadí. Rozměry desky stolu musí být zvoleny tak, aby bylo možné proměnlivé uspořádání obrazovky, klávesnice a dalšího zařízení. Deska pracovního stolu a dalšího zařízení musí být matná, aby na ní nevznikaly reflexy. Držák pro písemnosti musí být umístěn co nejblíže k obrazovce, tak aby pohyby hlavy a očí byly omezeny na minimum. Opěrka pro dolní končetiny musí být poskytnuta každému, kdo ji vyžaduje. (viz nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci).

8. Mimoškolní akce žáků
Pro každou mimoškolní akci žáků je určen pedagogický zaměstnanec školy jako vedoucí akce. Ten zajišťuje dodržení podmínek pro pořádání akce (školský zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška č. 106/2001Sb.o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti). Vede záznamy o předepsaných náležitostech – souhlas rodičů s účastí dítěte, prohlášení rodičů o zdravotním stavu, potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte a osob zúčastňujících se akce, poučení žáků o BOZP, pojištění.
U zahraničních výjezdů žáků zajišťuje zaměstnanec školy pověřený vedením této akce stejné náležitosti a navíc speciální pojištění žáků, oznámení pořádání akce nadřízenému orgánu apod. podle směrnice školy k pořádání zahraničních výjezdů.
Ve školách v přírodě se výuka zajišťuje v místnosti odpovídající požadavkům na učebny v parametrech osvětlení a v mikroklimatických podmínkách podle vyhlášky č. 410/2005 Sb. s plochou minimálně 1,5 m2 podlahové plochy na 1 žáka. Pokud se volný čas tráví ve vnitřních prostorách, musí tyto odpovídat zejména charakteru jídelny nebo denní místnosti s plochou minimálně 1,5 m2 na 1 žáka.

9. Osvětlení
Všechny prostory sloužící k výuce mají zajištěno vyhovující denní osvětlení, směr osvětlení je zpravidla zleva a shora, kromě případů, kdy to vyžaduje organizace výuky. Pro ochranu před oslněním a pro zajištění zrakové pohody jsou okna opatřena vytahovacími meziokenními žaluziemi s natáčecími lamelami. Umělé osvětlení v učebnách zajišťuje celkové osvětlení učebny a zvlášť tabule. Ve škole je použito zářivkové osvětlení. Zářivková osvětlovací tělesa jsou opatřena kryty zamezujícími blikání světla. Umělé osvětlení lze použít jako doplňující pro denní světlo, postupně lze zapínat svítidla umístěná rovnoběžně s osvětlovacími otvory.
Úroveň denního i umělého osvětlení prostorů se zobrazovacími jednotkami je v souladu s normovými hodnotami a požadavky.
Pracoviště u zobrazovacích jednotek jsou umístěna tak, aby žáci nebyli oslňováni jasem osvětlovacích otvorů a ani se jim tyto otvory nezrcadlily na zobrazovací jednotce. Svítidla jsou vhodně rozmístěna tak a mají takové rozložení jasů a úhly clonění, aby se nezrcadlila na zobrazovací jednotce a nedocházelo ke ztížení zrakového úkolu.
Vzdálenost očí od zobrazovací jednotky je nejméně 0,5 m od horního okraje zobrazovací jednotky ve výši očí. U pracovišť se zobrazovacími jednotkami je pro zachování dobrých podmínek vidění, zrakové pohody i vyhovující pracovní polohy zajištěna pro všechny uživatele možnost úprav pracovního místa podle jejich individuálních potřeb (zejména podle tělesné výšky a prováděných činností) a regulace denního osvětlení. Na obrazovce zobrazovací jednotky se nesmí vyskytovat kmitání, plavání či poskakování znaků, řádků, střídání jasů a podobně. Jas a kontrast mezi znaky a pozadím na obrazovce musí být snadno regulovatelný i vzhledem k okolním podmínkám. Obrazovka musí svou konstrukcí umožňovat posunutí, natáčení a naklánění podle potřeby zaměstnance Jas obrazovky nesmí být menší než 35 cd/m2. (viz nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci).
Integrovaní žáci se zrakovým postižením sedí na místech ve třídě s nejlepším osvětlením, mohou využívat speciální kompenzační pomůcky (televizní lupa).
Regulace denního osvětlení, rozložení světla a zábrana oslnění je řešena v souladu s normovými požadavky.
Pro většinu zrakových činností v zařízeních i provozovnách pro výchovu a vzdělávání se je směr osvětlení zleva a shora, umístění řad svítidel u umělých osvětlovacích soustav rovnoběžně s okenní stěnou nad levý okraj lavic.
Osvětlení tabule odpovídá normovým hodnotám. Tabule mají matný povrch, kromě tabulí, na které se nepíše křídou.

10. Větrání
Všechny prostory využívané pro pobyt žáků v budově škole – učebny, šatny, WC, školní družina – jsou přímo větratelné. Ve školní jídelně a v budově E je zajištěna výměna vzduchu vzduchotechnikou, lze ale také zajistit přímé větrání. Intenzita větrání odpovídá požadavkům přílohy č. 3 vyhlášky č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. Okna jsou zajištěna proti rozbití v důsledku průvanu. Ovládání ventilačních otvorů je dosažitelné z podlahy, příp. jsou k dispozici ovládací tyče.

11. Vytápění a parametry mikroklimatických podmínek
Parametry mikroklimatických podmínek:
Zima:
učebny, pracovny, družiny a další místnosti určené k dlouhodobému pobytu:
průměrná výsledná teplota v místnosti 0 tg = 22 ±l° C,
minimální výsledná teplota v místnosti tgmin = 19°C,
rozdíl výsledné teploty v úrovni hlavy a kotníku nesmí být větší než 3°C .
tělocvičny:
průměrná výsledná teplota v místnosti 0 tg = 20 ± 1° C,
minimální výsledná teplota v místnosti tgmin = 19°C,
rozdíl výsledné teploty v úrovni hlavy a kotníku nesmí být větší než 3°C,
při poklesu teploty vzduchu v učebnách určených k dlouhodobému pobytu dětí a žáku ve třech po sobě následujících dnech pod 18°C, ne však méně než na 16°C, nebo při poklesu teploty vzduchu v těchto učebnách v jednom dni pod 16°C musí být provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání zastaven.

Léto:
učebny, pracovny, družiny, tělocvičny a další místnosti určené k dlouhodobému pobytu:
průměrná výsledná teplota v místnosti 0 tg = 28°C,
maximální výsledná teplota v místnosti tgmax = 31 °C,
při extrémních venkovních teplotách, kdy maximální venkovní teplota vzduchu je vyšší než 30 stupňů Celsia a kdy je tgmax vyšší než 31 stupňů Celsia, musí být přerušeno vyučování nebo zajištěno pro žáky jiné náhradní opatření, např. jejich pobytem mimo budovu a zajištěním pitného režimu.

Relativní vlhkost je celoročně v rozmezí 30 - 70 %.
Rychlost proudění vzduchu je celoročně 0,1 - 0,2 m/s.
Orientační kontrolu teploty vzduchu v prostorách s trvalým pobytem je nutno zabezpečit pomocí nástěnných teploměrů. Teploměry se nesmí umísťovat na obvodové stěny místností, to znamená stěny s okny a stěny vystavené přímému dopadu slunečního záření.

12. Vybavení školy
Všechna tělesa ústředního topení ve školních prostorách jsou zajištěna kryty proti úrazu.
Stěny tělocvičny a nosné sloupy v těchto prostorách jsou pro zamezení úrazů opatřeny dřevěným obložením.
V tělocvičně jsou okna a svítidla zajištěna kryty a sítěmi proti rozbití. Otevírání ventilačních oken je zajištěno. Podlaha je natřena protiskluzovým nátěrem. K tělocvičně patří nářaďovny, šatny, WC oddělené pro hochy a dívky, umývárna přístupná ze šaten má tekoucí pitnou studenou a teplou vodu. Šatny jsou vybaveny věšáky a lavicemi; počítá se 0,4 m délky lavice na 1 žáka.
Ve škole se nevyskytují dveře kývavé nebo turniketové.
Zasklená dveřní křídla a všechny prosklené plochy v úrovni dveří jsou opatřeny bezpečnostním sklem
a ve výšce 1 metru jsou opatřeny výstražným barevným označením.
Všechny dveře ve výukových prostorách mají jednotnou šířku 900 mm. U tělocvičny jsou dveře 900 mm
a dveře 1800 x 2100 mm.
Ve všech výukových prostorách je umístěno aspoň jedno umývadlo s výtokem pitné vody, všude je studená
i teplá voda.
V učebnách a na chodbách jsou podlahy opatřeny PVC. Jídelna, cvičná kuchyňka, vstupní schody do budovy a přilehlá plošina před vchodem a část vstupní haly před šatnami má dlažbu s protiskluzovou úpravou.
Centrální lékárnička je umístěna v kanceláři školy, další lékárničky jsou umístěny ve sborovně, v tělocvičně, ve školní družině. U lékárniček je umístěn traumatologický plán a seznam obsahu lékárniček. Obsah doplňuje pověřený pracovník vždy k zahájení školního roku a pak průběžně podle výsledků kontrol
a požadavků vyučujících.
V učebnách jsou vytvořeny relaxační koutky s odpovídajícím vybavením umístěné mimo prostor lavic.

13. Areál školy, školní hřiště
Provoz školního hřiště je upraven provozním řádem.
Uživatelé venkovních hracích ploch určených pro hry a sport, tj. zejména vyučující tělesné výchovy, vyučující tříd prvního stupně a vychovatelky školní družiny zkontrolují čistotu těchto ploch, případné znečištění nebo výskyt injekčních stříkaček či jehel hlásí správci areálu, který zajistí odstranění závad.
Při volbě rostlin a dřevin vysazovaných na pozemky určené pro zařízení a provozovny pro výchovu a vzdělávání musí být zohledněna ochrana zdraví dětí a žáků a jejich rozumové schopnosti. Nově vysazované dřeviny nesmí snižovat požadované parametry denního osvětlení ve vnitřních prostorách okolních budov.
Rostliny a dřeviny vysazené v areálu školy odpovídají projektu školy, nejsou zde jedovaté rostliny, ani alergizující dřeviny. Pokos trávy provádí správce areálu. Pokos je prováděn v intervalech, které zamezují výskytu kvetoucích trav. Vysazené rostliny, travnaté plochy a dřeviny musí být řádně udržovány.
Veřejné komunikace v areálu školy: přístupová komunikace z ulice Spořická (chodník).
Ostatní komunikace v areálu školy jsou neveřejné.

14. Nebezpečné chemické látky
Jedovaté látky nejsou ve škole používány, všechny látky tohoto charakteru byly ze skladu chemických látek vyřazeny. Nebezpečné látky jsou skladovány v uzamykatelných místnostech, do kterých nemají žáci školy přístup. Skladování a evidence látek v kabinetu chemie podléhá zvláštnímu režimu. Všichni vyučující chemie absolvovali příslušná školení a jsou odborně způsobilí k práci s těmito látkami.
Nebezpečné a toxické látky a odpady, které vznikají při činnosti školy, jsou likvidovány předepsaným způsobem. Skladování těchto látek zajišťuje v rámci své pracovní náplně školník, o skladovaných látkách vede evidenci. V pravidelných intervalech, nejméně dvakrát ročně zajišťuje likvidaci tohoto odpadu odvozem do specializované sběrny.

15. Psychohygienická opatření
Ochrana žáka před přetěžováním a stresovými situacemi:
Třídní učitelé se seznámí se zdravotním stavem všech žáků a informují o něm ostatní vyučující, především učitele TV. Při výchovně vzdělávacím procesu volí učitelé vhodné, věku přiměřené postupy, posilující kladnou motivaci. Při prověřování a hodnocení přihlížejí vyučující k možnostem žáka připravit se (zdravotní stav, problémy v rodině). Objektivně seznamují rodiče se schopnostmi žáka a čelí tlakům na neúměrné nároky na dítě. Snaží se usměrňovat rodiče i při volbě povolání. Učitelé dodržují délku hodin i přestávek, členění hodin na zátěžové a klidové části.

Výchova ke zdraví:
Vyučující dbají na průběžné větrání učeben v průběhu vyučování. Zároveň kontrolují přiměřené oblečení.
Žáky s příznaky infekčních onemocnění učitelé a vychovatelky neprodleně izolují a předají rodičům.
V období zvýšeného počtu infekcí nebudou sjednávány akce, při kterých se shromažďují žáci z více tříd, či škol.
Žákům se zdravotním postižením třídní učitelé umožní, na doporučení lékaře, užívat dvojí učebnice.
Třídní učitelé povedou žáky k pravidelnému a dostatečnému pitnému režimu.
Výchova k pohybu:
Třídní učitelé informují rodiče o významu dodržování režimu dne (pohyb na čerstvém vzduchu, dostatečný spánek, zdravá výživa).
Mimořádnou pozornost věnují učitelé tělesné výchovy posilování kladného vztahu k pohybu a zvyšování tělesné zdatnosti a odolnosti.
Činnost ŠD budou vychovatelky směřovat do přírody, pokud to počasí dovolí
V průběhu vyučovacích hodin učitelé zařazují relaxační cvičení formou tělovýchovných chvilek, dechových cvičení.
Ve spolupráci s rodiči usměrňují učitelé děti k výběru mimoškolní činnosti s tělovýchovným zaměřením.

16. Režim dne
Provoz týkající se aktivit určených žákům, mládeži: 7:00 – 20:00
Dojíždění dětí: Maximální vzdálenost 30 km Druh dopravy: MHD, osobní
Čas prvního příjezdu: 7:00, posledního odjezdu: 20:00

Družina: Využití: 1. - 5. třída; přednostně zařazování žáci 1. – 3. tříd
Ranní družina 7:00 – 7:40
Odpolední družina 11:40 – 17:00
Pobyt venku: v případě dobrého počasí 13:30 - 15:00; sportování na školním hřišti a hry na
zahradě, vycházky do okolí školy
1x týdně využívají odpoledne oddělení ŠD tělocvičnu školy
Školní klub: Využití 6. – 9. třída, ve dnech odpoledního vyučování 12:35 – 14:25

Začátek vyučování: zpravidla v 8:00
Ukončení vyučování: 16:15, v pátek 13:30
Vyučovací hodina
Délka trvání 45 minut. Počet hodin v jednom sledu: nejvýše 6
Způsoby výuky: využívány všechny formy, tradiční, netradiční i alternativní.
Frekvence střídání pracovních míst závisí na charakteru předmětu, způsobu výuky a zavedených zvyklostech ve vyučovacích hodinách. V odůvodněných případech lze vyučovací hodiny dělit nebo spojovat.
„B" hodiny budou využívány v případě potřeby s ohledem na provoz školní jídelny – výdejny.
Přestávky
Přestávky mezi vyučovacími hodinami jsou desetiminutové, v 9:40 hod. začíná přestávka dvacetiminutová.
Mezi dopoledním a odpoledním vyučováním je přestávka nejméně 50 minut. V případech hodných zvláštního zřetele lze zkrátit některé desetiminutové přestávky na nejméně 5 minut a přestávku mezi dopoledním a odpoledním vyučováním na nejméně 30 minut. Při zkracování přestávek ředitelka školy přihlédne k základním fyziologickým potřebám žáků. Žáci mohou využívat relaxační koutky ve třídách
i na chodbách, v případě příznivého počasí mohou velkou přestávku trávit na školním hřišti.

Vyučovací hodina od do
0. 7:05 7:50
1. 8:00 8:45
2. 8:55 9:40
3. 10:00 10:45
4. 10:55 11:40
5. 11:50 12:35
6. 12:45 13:30
7. 13:40 14:25
8. 14:30 15:15
9. 15:20 16:05

Režim práce s počítačem:
V rozvrhu zařazen povinný předmět ICT ve 4., 6. a 9. ročníku – 1 vyučovací hodina týdně.
Pracovna je nepravidelně využívána pro výuku ostatních předmětů.
Počet hodin v jednom sledu: max. 2
Režim pracovního vyučování: 1 hod.
Režim práce na pozemku: 1 hod. – vzhledem k možnostem školy jsou hodiny využívány k pěstování venkovních i pokojových rostlin v prostoru atria, k pěstování venkovních rostlin v prostoru zahrady,
k hrabání a kompostování. Dále se zaměřujeme na práce spojené s údržbou a provozem domácnosti.

Režim stravování včetně pitného režimu
Stravování: školní jídelna - výdejna, vydávání oběda 11:40 – 14:00
Pitný režim: pítka na chodbách, vlastní donášení nápojů, v době oběda nápoj ve školní jídelně - výdejně, studené nápoje ve školní družině.

Podmínky pohybové výchovy
Prostory pro cvičení: školní hřiště víceúčelové o rozměrech 28x16 m s umělým povrchem a mantinely a dvě školní tělocvičny s plochou 285 m² a 320 m².
Zařazování hodin tělesné výchovy: I. stupeň 8:00 – 14:25
II. stupeň 8:00 – 16:15 hod.
Počet hodin TV ve všech ročnících: 2 hodiny týdně
Výuka plavání: 2. a 3. ročník, využití PŠ Šutka, podmínky výuky jsou velmi dobré, bazén odpovídá požadavkům.
Tělovýchovné chvilky jsou zařazovány podle potřeb dětí.
Využití přestávek k neřízené pohybové aktivitě: velká přestávka v případě hezkého počasí na školním hřišti – míčové hry, skákání apod.
Zařazení prvků otužování – zejména na školách v přírodě, které se konají pravidelně 1x do roka.
Hřiště je mimo vyučování a aktivity školní družiny volně přístupné veřejnosti včetně víkendů.

Zájmové činnosti:
Zájmová činnost probíhá dle aktuální nabídky externích společností a nabídky kroužků školního klubu.

17. Závěrečná ustanovení

Jeden výtisk provozního řádu je trvale uložen ve sborovně, na místě trvale přístupném všem zaměstnancům školy.
Změny provozního řádu jsou prováděny formou číslovaných doplňků.
Orgány ochrany veřejného zdraví mohou nařídit úpravu provozního řádu.
Zrušuje se předchozí znění tohoto řádu, jeho uložení se řídí spisovým řádem školy.

Praha dne 24. 8. 2022 Mgr. Zdenka Chaloupecká, ředitelka školy

AKTUALITY

Anglie - květen 2023

V rámci projektových dní vyjela skupina 50 žáků na týden do Anglie. Pobyt si všichni užili a od nás si zaslouží velkou p...

Projekty 2023

V tomto školním roce proběhnou projekty pro žáky 5. - 9. tříd od 9. do 11. května, v

Pražské poetické setkání v Chaberském dvoře

clanek
Po roce se ve středu 22. února 2023 jako již tradičně konalo v Chaberském dvoře školní kolo recitační přehlídky Pražs...

Olympiáda v českém jazyce

I v letošním školním roce se naši osmáci a deváťáci zúčastnili Olympiády v českém jazyce. Školní kolo se konalo v prosin...

Přednáška Policie ČR

Ve středu 15. března od 18:00 hodin pořádá Úřad MČ Praha – Dolní Chabry společně s nově vzniklým kom...

Zápis do 1. tříd

clanek
Zápis k základnímu vzdělávání proběhne online ve dnech 3. 4. - 21. 4. 2023. Odkaz - vi...

Recitační soutěžní přehlídka Come and Show 2023

clanek
Základní škola Praha - Dolní Chabry vyhlašuje 15. ročník recitační soutěžní přehlídky v angličtině "Come and Show"...
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.

Created by © 2011 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy