Provozní řád

1. Úvodní ustanovení
1. Ředitelka školy vydává na základě ustanovení §7 zákona č.258/2000, o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, provozní řád základní školy organizace Základní škola Praha – Dolní Chabry jako součást jejího organizačního řádu.
2. Provozní řád je soubor pravidel a opatření spojených se zajištěním hygienických podmínek na prostorové podmínky, vybavení, provoz, osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky, a zásobování vodou. Zohledňuje věkové a fyzické zvláštnosti dětí a mladistvých, podmínky jejich pohybové výchovy a otužování, režim stravování včetně pitného režimu.
3. Provozní řád je v souladu zejména s následujícími právními předpisy, ve znění pozdějších předpisů:
- zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví,
- zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání,
- vyhláška č.108/2001 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol, předškolních zařízení a některých školských zařízení,
- vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti,
- vyhláška č. 107/2001 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných,
- vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky.

2. Údaje o zařízení
Základní škola Praha - Dolní Chabry, příspěvková organizace
Spořická 400/34, Praha 8 - Dolní Chabry, PSČ 184 21

Ředitelka školy:        
Mgr. Zdenka Chaloupecká
Zástupci ředitelky:    prom. ped. Martin Cutych, Mgr. Radka Cvejnová

Telefon: 233544562 – ředitelka, zástupci ŘŠ
            283852235 – hospodářka školy, vedoucí ŠJ
            233544359 – sborovna školy

Typ školy: základní se všemi ročníky
součásti:
           škola                            IZO     102261385            kapacita     450 žáků

                        školní družina                           112700128                             150 žáků

                        školní klub                               150010877                               30 žáků

                        školní jídelna                            102461911                             450 jídel

 Zájmové činnosti:

  • sportovní činnost školy (např. florbal, aerobic, bojové sporty, in-line bruslení, orientální tance)
  • sportovní činnost TJ ZŠ Chabry (např. cvičení předškoláků, mladší školní věk, muži, ženy aerobik,ženy zdravotní TV, nohejbal, volejbal, malá kopaná)
  • sportovní činnost SK Dolní Chabry – fotbalové tréninky mládežnických mužstev
  • výtvarná činnost školy (např. korálkování, keramika, gumičkování, praktická dívka)
  • základy práce s počítačem a internetem
  • vědecká činnost (např. vědecké pokusy, věda nás baví)
  • kurzy anglického jazyka s rodilým mluvčím pro děti 1. – 3. třídy
  • hudební činnost (hodiny hry na hudební nástroje, hudební nauka, zobcová flétna)

 3. Režim dne

Provoz týkající se aktivit určených žákům, mládeži: 7:00 – 20:00
Dojíždění dětí: Maximální vzdálenost 30 km            Druh dopravy: MHD, osobní
Čas prvního příjezdu: 7:00, posledního odjezdu: 20:00

Družina: Využití: 1. - 5. třída; přednostně zařazování žáci 1. – 3. tříd
Ranní družina          7:00 – 7:40
Odpolední družina   11:40 – 17:00
Pobyt venku: v případě dobrého počasí 13 - 15:30; sportování na školním hřišti a hry na zahradě

Školní klub:     Využití 6. – 9. třída, ve dnech odpoledního vyučování 12:35 – 15:20

Začátek vyučování:     zpravidla v 8:00
Ukončení vyučování:  16:15, v pátek 13:30

Vyučovací hodina
Délka trvání 45 minut. Počet hodin v jednom sledu: nejvýše 6
Způsoby výuky: využívány všechny formy, tradiční, netradiční i alternativní.
Frekvence střídání pracovních míst závisí na charakteru předmětu, způsobu výuky a zavedených zvyklostech ve vyučovacích hodinách. V odůvodněných případech lze vyučovací hodiny dělit nebo spojovat.

Přestávky
Přestávky mezi vyučovacími hodinami jsou desetiminutové, v 9:40 hod. začíná přestávka dvacetiminutová.
Mezi dopoledním a odpoledním vyučováním je přestávka nejméně 50 minut. V případech hodných zvláštního zřetele lze zkrátit některé desetiminutové přestávky na nejméně 5 minut a přestávku mezi dopoledním a odpoledním vyučováním na nejméně 30 minut. Při zkracování přestávek ředitelka školy přihlédne k základním fyziologickým potřebám žáků. Žáci mohou využívat relaxační koutky ve třídách i na chodbách, v případě příznivého počasí mohou velkou přestávku trávit na školním hřišti.              

Vyučovací   hodina

 

od

 

do

Vyučovací   hodina

 

od

 

do

0.

7:05

7:50

 

 

 

1.

8:00

8:45

 

 

 

2.

8:55

9:40

 

 

 

3.

10:00

10:45

 

 

 

4.

10:55

11:40

 

 

 

5. A

11:50

12:35

5. B

12:10

12:55

6. A

12:45

13:30

6. B

13:05

13:50

7. A

13:40

14:25

7. B

14:00

14:45

8. A

14:30

15:15

8. B

14:50

15:35

9. A

15:20

16:05

9. B

15:40

16:25

Režim práce s počítačem:
V rozvrhu zařazen povinný předmět ICT ve 4. a 6. ročníku – 1 vyučovací hodina týdně.
Pracovna je nepravidelně využívána pro výuku ostatních předmětů.
Počet hodin v jednom sledu: max. 2

Režim pracovního vyučování: 1 hod.
Režim práce na pozemku: 1 hod. – vzhledem k možnostem školy jsou hodiny využívány k pěstování venkovních i pokojových rostlin v prostoru atria, k pěstování venkovních rostlin v prostoru zahrady, k hrabání a kompostování. Dále se zaměřujeme na práce spojené s údržbou a provozem domácnosti.

Režim stravování včetně pitného režimu
Stravování:školní jídelna, vydávání oběda 11:40 – 14:00
Pitný režim: vlastní donášení nápojů, automat na nápoje, v době oběda nápoj ve školní jídelně, studené nápoje ve školní družině.

Podmínky pohybové výchovy

Počet a kapacita tělocvičen: 1 pro 36 žáků (8 m2 na žáka)
Prostory pro cvičení: hala u jídelny – stolní tenis
Vybavení tělocvičny: standardní s přirozeným i nuceným větráním (2 ventilátory), nářaďovna, 2 WC, každé se dvěma kabinami s teplou a studenou vodou, 2 šatny s lavicemi a věšáky, mezi šatnami koupelna se třemi sprchami.
Počet a kapacita hřišť: hřiště jedno víceúčelové o rozměrech 42x38 m, rozdělené oplocením na dvě plochy vhodné pro míčové hry – vybavení na házenou, košíkovou, streetbal, odbíjenou, tenis, malou kopanou, hokejbal a florbal, tribunka, spojovací lávka se školou.
Zařazování hodin tělesné výchovy:                I. stupeň          8:00 – 14:25
                                                                II. stupeň         7:05 – 16:15 hod.

Počet hodin TV ve všech ročnících: 2 hodiny týdně
Výuka plavání: 3. ročník, využití PŠ Šutka, podmínky výuky jsou velmi dobré, bazén odpovídá požadavkům.
Tělovýchovné chvilky jsou zařazovány podle potřeb dětí.
Využití přestávek k neřízené pohybové aktivitě: velká přestávka v případě hezkého počasí na školním hřišti – míčové hry, skákání apod.
Zařazení prvků otužování – zejména na školách v přírodě, které se konají pravidelně 1x do roka.
Mimoškolní využití zařízení zaměřené na pohybovou aktivitu – TJ ZŠ Chabry - cvičení pro všechny kategorie dětí včetně předškolních.
Hřiště je mimo vyučování a aktivity školní družiny volně přístupné veřejnosti včetně víkendů.
Pořádání turnajů ve stolním tenisu, malé kopané, ve florbalu atd.

4. Závěrečná ustanovení
1. Jeden výtisk provozního řádu je trvale uložen ve sborovně, na místě trvale přístupném všem zaměstnancům školy.
2. Orgány ochrany veřejného zdraví mohou nařídit úpravu provozního řádu.

AKTUALITY

Koktejlová párty

clanek
Oslava konce roku proběhla ve školní družině pořádáním Koktejlové párty. Děti mohly ochutnat různé druhy koktejlů dle na...

Úřední hodiny kanceláře školy v době prázdnin

Úřední dny a hodiny kanceláře školy jsou v době letních prázdnin stanoveny takto: 2. 7. – 4. 7. 2018   od 8:00 do ...

Zápis ze schůzky SPCHŠ - 12. června 2018

Schůzky se zúčastnili:Paní ředitelka Chaloupecká, paní Šotolová, Rypáčková, Vecková, Jakubínská, Amlerová, Jiří...

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Žáky 1. tříd je možné po telefonické domluvě přihlásit ke stravování v červnu nebo ve druhé polovině srpna v úředních ho...

Dětská pouť

clanek
Den dětí oslavila školní družina předčasně 29. 5. 2018 Dětskou poutí. Děti po splnění sportovních, zábavných a mnohdy ná...

Informace v souladu s nařízením GDPR

Informace v souladu s nařízením GDPR

HOME Základní škola Dolní Chabry

Created by © 2011/14 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy